Ana Sayfa ENGLISH İletişim İstanbul Bilgi Üniversitesi
 
 


KİTABA KONU:

 1. Türkiye'de Çouklara Yönelik Kamu Harcamaları, Türkiye?de Çocuk Hakları içinde, Maya Akademi yayınevi, 2010, Ankara.
 2. Kamu Harcamalarının İzlenmesi: STK'lar için Yeni bir Savunuculuk Alanı, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2010
 3. "The Labor Market Situation of Turkish Youth", Economic Development The Middle East and North African Countries: Some Contemporary Issues, H. S. Esfahani and G. Tuna (Eds.) içinde , New York: Nova Science Publishers, 2010 (Cem Başlevent ile birlikte).
 4. "Gençlerin Yaşamlarını Çevreleyen Alanlarda Gençlik Politikaları Önerileri" Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y. Türkiyes'de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul.
 5. "Türkiye'de Genç İşsizliği: Etkileyen Faktörler ve Politika Önerileri" Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y. Türkiye'de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul. (C. Başlevent ile birlikte) / Makale
 6. İstanbul Gençliği: STK Üyeliği bir Fark Yaratıyor mu? - Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y. Türkiye'de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul. (Y.Kurtaran, Ş. Uran, L. Yurttagüler, A. Akyüz, G. Nemutlu ile birlikte) / Makale
 7. "Ulusal Gelirin Yapısı ve Gelişimi", Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 8. "İmalat Sanayinin Yapısı ve Gelişimi", Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3. Baskı, , Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 9. "Yatırımların Yapısı ve Gelişimi", Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 10. "Hizmet Sektörü", Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 11. İmalat Sanayi: Gelişimi, Yapısı ve Rekabet Gücü, Arslan, G.E. Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin 85. Yılında Türkiye Ekonomisi içinde, Gazi Üniversitesi, 2008, Ankara.
 12. "Türkiye'de Uygulanan İktisat Politakalarının İhracatın İthalata Bağımlılığı Üzerindeki Etkileri: Girdi-Çıktı Tekniği ile bir İnceleme", Akgül, H. ve Aral, F. Gülten Kazgan'a Armağan: Türkiye Ekonomisi içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, İstanbul. / Makale Tablolar Ek
 13. "Finansal Sermaye Girişi Gölgesinde İstikrar Uygulaması: 2000 İstikrar Paketinin İncelenmesi", Zeyyat Hatiboğlu'na Armağan içinde, Doğuş Üniversitesi Yayınları, 2004, İstanbul.
 14. "Birikimin Kaynakları", Köse. A., Şenses, F. ve Yeldan , E. içinde, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktar Türel'e Armağan, İletişim Yayınları, 2003, İstanbul. / Makale Grafik Tablolar
 15. "1980 sonrası Sanayileşme Politikaları" Kabasakal, M. Çağdaş ve Demokratik Türkiye Arayışları içinde, Büke Yayınları, 2002, İstanbul.
 16. "Les Logiques d'Exportation: Logiques des Prix, Logiques de Qualite", Hugon P. vd. Afriques des Incertitudes, Presse Universitaires de Frances içinde, 1995, Paris (Fontaine, J.M. ve Treillet S. ile birlikte).
 17. "Industrialization Strategies, Foreign Trade Regimes and Structural Change in Turkey, 1980-88", Fontaine, J.M. Foreign Trade Reforms and Development Strategy, içinde, Routledge, 1992, Londra.
 18. "Strategies d'Industrialisation et le Changement Structurel en Turquie:1980-1988", Fontaine, J.M. Reformes du Commerce Exterieur et Politiques de Developpement, içinde, Presse Universitaires de France, 1992, Paris.

BİLİMSEL RAPORLAR ve TARTIŞMA YAZILARI:

 1. "Demokratik Kitle Örgütlerinden STK'lara: Konjonktürel bir İnceleme" İstanbul Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları no 11, 2006. / Makale
 2. Türkiye'de Tassaruf-Yatırım-Büyüme İlişkisinin Yönü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Working Paper, 2005 ( B.Ülengin ve A. Çimenoğlu ile birlikte). / Makale
 3. "Türkiye'de Tasarruf-Yatirim-Büyüme arasındaki İlişkiler" İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Tartışma Yazıları, no: 24/ 2002 (A. Çimenoğlu ile birlikte) .
 4. "The Distribution of Income between Wages and Profits in the Turkish Manufacturing Industry. Which one is Rigid: Wages or Profits?"İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Tartışma Yazıları, no: 00/02, 2000 (Ö. Onaran ile birlikte).
 5. "Do Wages Stimulate Investments? An Analysis of the Relationship between Wages and Investments in the Turkish Manufacturing Industry", İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Tartışma Yazıları, no: 99/11, 1999 (Ö. Onaran ile birlikte).
 6. "Türk İmalat Sanayinde Ücretler, İstihdam ve Birikim" 1997, Friedericht Ebert Vakfı, İstanbul.
 7. "AB ile İthalatın Sektörel İstihdam Etkileri", İTÜ Araştırma Fonu, Proje no:788, 1997, İstanbul
 8. "Ajustment, Distribution and Accumulation" UNCTAD Araştırma Raporu, Ocak 1996, Cenevre (Boratav, K. Türel, O. ile birlikte).
 9. "Finansal Serbestliğin Reel Sektöre Etkileri" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) için hazırlanmış Rapor, Mayıs 1995, İstanbul.
 10. "Türkiye Ekonomisinde İhracatın İthalata Bağımlılığı", Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) için hazırlanmış Rapor, Mayıs 1994, İstanbul.
 11. "Sanayileşme Politikaları: Sanayileşmeye yeni Yaklaşımlar ve Dünya Uygulamalarından Örnekler", Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) için hazırlanmış Rapor, Kasım 1994, İstanbul.
 12. "Nefes Nefese; Türk Hazır Giyim Sanayinin Uluslararası Rekabet Gücü", Giyim Sanayiciler Derneği (GSD) için hazırlanmış rapor, 1994, İstanbul (L. Duruiz ile birlikte).
 13. "Politiques d'Exportation et Instabilite Internationales", Texte de Recherche, IIMO/ CERED-LAREA, IEDES, 1993, Paris (J.M.Fontaine, ve S. Treillet ile birlikte).
 14. "Türk Otomobil Sanayii Verimlilik Analizi", Makina Mühendisleri Odası yayın no: 159, Kasım 1993, Bursa (H. Ansal ile birlikte).
 15. "Reforms of Public Entreprises and Public Sectors in Sub-Saharan Africa", UNCTAD Araştırma Raporu, J.M. Fontaine yönetiminde, 1990, Cenevre.
 16. "Türkiye Ekonomisi için bir Ekonometrik Model Denemesi" İTO Yayın No 1986-2, İTO, 1986, İstanbul (Ü.Şenesen, G.G.Şenesen, O.Zaim, B.Ülengin ile birlikte).

YABANCI DİLDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 1. "An Analysis of the Interaction among Savings, Investments, and Growth ın Turkey", Applied Economics, , Applied Economics, vol 41 no 6, 2009, (B. Ulengin ve A. Çimenoğlu ile birlikte). / Makale
 2. "Impacts of Capital Inflows on the Turkish Economy", Emerging Markets Finance and Trade, vol 41, no 1 (Social Science Citation Index) (A. Çimenoğlu ile birlikte)
 3. "The Mark-up rates in Turkish Manufacturing Industry During the Liberalization", Journal of Income Distribution , vol. 11, no 3-4, Fall 2003-Winter 2003 (Econlit) (O. Onaran ile birlikte).
 4. "Do Low Wages Stimulate Investments? An Analysis of the Relationship between Wages and Investments in Turkish Private Manufacturing Industry", International Journal of Applied Economics, vol. 15, no 4, 2001 (Econlit) (O. Onaran ile birlikte).
 5. ‘Impacts of Capital Inflows on Aggregate Spending Categories: the Case of Turkey" Applied Economics, no 33, 2001, s. 1321-1328 . (Social Science Citation Index) (B. Ulengin ile birlikte).
 6. "Short-Term Capital Inflows and Their Impact on Macroeconomic Order:: Turkey in the 1990s", Developing Economies, vol. XXXVII, no 1, 1999. (Social Science Citation Index)
 7. "Ajustement et Accumulation: La Turquie", Canadian Journal of Development Studies, vol. XIX, no 1, 1998. (Social Science Citation Index)
 8. "Impacts of Capital Inflows on Saving and Investment: A Comparison of Turkey and Latin American Countries", METU Studies in Development, vol. 23, no 1, 1996. (Econlit)
 9. "Facing the Challenge; Turkish Automobile, Steel and Clothing Industries' Responses to Post-Fordist Restructuring", Development Policy Review, vol. 11, no 3, Eylül 1993 (L. Duruiz ile birlikte).
 10. "Destined to be in Crisis: The last Fifteen Years of the Turkish Economy", Privateview, vol.1/2, no 4-5, 1997.
 11. "Short-Term Capital Flows and Their Impact on Macroeconomics Order: A Comparison Between Turkey and Mexico", Boğaziçi Journal vol. 9, no 2, 1995.
 12. "Overwiev of the Concepts in the Third World Technology Literature", Journal of Contemporary Management, no 3, Mart 1990 (L.Duruiz ile birlikte).

TÜRKÇE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 1. "Türk Sanayinin Rekabet Gücü: Uygulanan Politikalar ve Etkileri", İktisat Dergisi, no 440, Ağustos 2003, İstanbul. / Makale Tablo
 2. "Arjantin Krizi: Dış Borç ile Tango" , İşletme ve Finans, no 193, Ocak 2002.
 3. "Türkiye Ekonomisinin Son 20 Yılı: Yangın Söndü Arsayı Kurtardık", Foreign Policy, Ağustos 2001.
 4. "90lı Yıllarda Gelişmekte Olan Ülkelerde Neler Oldu?" İktisat Dergisi, no 405, Eylül 2000, İstanbul.
 5. "Türk İmalat Sanayinde Ücretler, İstihdam ve Birikim", Türk-İş Yıllığı, 1999, Türk-İş, Ankara.
 6. "Türkiye ve Güney Kore Krizi, Benzerlikler ve Farklılıklar", Foreign Policy, Bahar 1998, Istanbul
 7. "Finansal Serbestlik ve Makroekonomik Dengeler Üzerine Etkileri", İktisat Dergisi, no 366-367, Nisan-Mayıs 1997, İstanbul.
 8. "Türk İmalat Sanayinde Esneklik: Nereye Kadar?" İktisat Dergisi , no 364, Şubat 1997, İstanbul.
 9. "1980 Sonrası Yatırım Politikaları: Körlerin Yürüyüşü", Görüş Dergisi, no 25, Nisan-Mayıs 1996, İstanbul.
 10. "Gümrük Birliği ve Türk Sanayinin Rekabet Gücü" Makina ve Magazin, no 1, Mayıs 1996, İstanbul.
 11. "Sıcak Para Girişi ve Ekonomik Dengeler Üzerindeki Etkileri, Makina ve Magazin, no 2, Haziran 1996, İstanbul.
 12. "İmalat Sanayi Yatırımlarının Gelişimi" Makina ve Magazin, no 3, Temmuz 1996, İstanbul.
 13. "1980 sonrası İmalat Sanayinin Yapısı ve Gelişimi", Makina ve Magazin, no 4, Ağustos 1996, İstanbul.
 14. "Türk İmalat Sanayinde Ücretler, İstihdam ve Birikim" Makina ve Magazin, no 5, Eylül 1996, İstanbul.
 15. "Türkiye'de Düşük Ücretler Yatırımları Teşvik Ediyor mu?" Ekonomide Durum , no 1, Güz, 1996, Ankara.
 16. "Sıcak Para ve Reel Sektör", Türk-iş Yıllığı 1996, Türk-İş, Ankara
 17. "Gelirin Fonksiyonel Dağılımı ve Yatırımlar", Petrol-İş Yıllığı 1996, Petrol-İş İstanbul
 18. "Üretim ve Organizasyon Sisteminde Değişimler ve Türkiye Uygulamaları, Petrol-İş Yıllığı, Petrol-İş yayın no: 36, 1995, İstanbul.
 19. "Günü Kurtarma Politikaları Dengesizlikleri Pekiştirecek" İktisat Dergisi, yıl 31, no 355, Ocak 1995, İstanbul.
 20. "Post-Fordizm ve Azgelişmişlik" İktisat Dergisi, yıl 30, no 346, Şubat 1994, İstanbul.
 21. "Sanayileşme için Son Fırsat", İktisat Dergisi, yıl 30, no 345, Ocak 1994, İstanbul.
 22. "Fordizmden Postfordizme" Disk-Ar Dergisi, Disk Araştırma Enstitüsü, no 15, Mart-Nisan 1994, İstanbul.
 23. "Post-Fordist Gelişmeler ve Dünya İktisadi İşbölümünün Geleceği" Toplum ve Bilim Dergisi, no 56, Haziran 1993, İstanbul.
 24. "Türk Sanayinde Yeniden Yapılanma İçin Dış Ticaret ve Teknoloji Politikaları" ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 20, no 4, 1993, Ankara.
 25. "Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Otomobil ve Hazır Giyim Sanayi", Türkiye İktisat Dergisi, yıl 5, no 14, Mayıs 1993, TOBB, Ankara (L. Duruiz ile birlikte).
 26. "Hazır Giyim Sanayinin Geleceği", ESO Dergisi, no 261-262, Temmuz-Ağustos 1993, ESO, Eskişehir (L. Duruiz ile birlikte).
 27. "Otomobil Sanayinin Geleceği", OSD Dergisi, yıl 5, no 17, Ocak 1993, OSD, İstanbul (L. Duruiz ile birlikte).
 28. "21. Yüzyılın Ekonomisi ve Türkiye" Görüş Dergisi, no 6, Kasım 1992, İstanbul (L. Duruiz ile birlikte).
 29. "Otomotive Yan Sanayi Ticaret Analizi", DEİK Bülteni, Şubat 1992, İstanbul.
 30. "İşlenmiş Sebze ve Meyve Ticaret Analizi", DEİK Bülteni, Mart 1992, İstanbul.
 31. "AT'ye İntegrasyon Sürecinde Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Altyapısı" İktisat Dergisi, no 285-286, Ağustos-Eylül 1988, İstanbul.
 32. "Türk İmalat Sanayinde ARGE Çalışmalarının Verimliliği" İMBA, no 38, Mart 1984, İstanbul.
 33. "İmalat Sanayinde Kamu ve Özel Sektör Verimlilikleri" İMBA, no 50, Temmuz 1984, İstanbul.

ULUSLARARASI SEMİNERLERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER:

 1. "Impacts of International Capital Inflows on the Turkish Economy", ODTÜ Uluslararası İktisat Kongresinde sunulmuş bildiri, 11-12 Eylül. 2002, Ankara (A. Çimenoğlu ile birlikte).
 2. "Stabilization under the Threat of Global Financial Capital: The Turkish Experience", Middle-East Economic Association in ASSA Mettings'te sunulmuş bildiri, 5-7 Ocak , 2001, New Orleans.
 3. "Do Low Wages Stimulates Investments? An analysis of the Relationship between Wages and Investment in Turkish Private Manufacturing Industry" ODTÜ Uluslarası İktisat Kongresinde sunulmuş bildiri, 13-16 Eylül 2000, ODTÜ, Ankara (Ö. Onaran ile birlikte).
 4. "Dynamics of Income Distribution in Turkey: The Trade-off between Wages, Productivity, Non-Labor Costs and Exchange Rate" Middle-East Economic Association in ASSA Mettings'te sunulmuş bildiri, 7-9 Ocak , 2000, Boston (Ö. Onaran ile birlikte).
 5. "The Distribution of Income between Wages and Profits in Turkish Private Manufacturing Industry- Which one is Rigid: Wages or Profits?" International Workshop on Labor Market in Turkey ‘de sunulmuş bildiri, 15 Ekim 1999, Galatasaray Üniversitesi (Ö.Onaran ile birlikte).
 6. "Türkiye'de Uygulanan İktisat Politikaları ve Yatırımlar" International Conference on History of the Turkish Republic: A Reassessment' ta sunulmuş bildiri, 10-12 Aralık 1998, ODTÜ, Ankara.
 7. "La Perte d'Emploi apres l'Union Douaniere entre UE et la Turquie " , Programme des Journees Euro-Mediterraneennes'de sunulmuş bildiri, 23-26 Eylül 1997, Universite de Nice, Nice.
 8. "Türk İmalat Sanayinde Ücretler, İstihdam ve Birikim", ODTÜ Uluslarası İktisat Kongresinde sunulmuş bildiri, 18-20 Eylül 1997, ODTÜ, Ankara.
 9. "Ajustement et Accumulation", "L'Internationalisation des Structures Productives" uluslararası seminerinde sunulmuş bildiri, European Association of Development Institutes, 17 Haziran 1996, Paris.
 10. "Economic Causes of Globalisation", "Globalization and Nation States" uluslararası seminerinde sunulmuş bildiri, TÜSES, 1-2 Aralık 1995, İstanbul.
 11. "Finanzielle Globalisierung: Mexico nach dem Beitritt zu der NAFTA und die Turkei nach dem Beitritt zu der EU und Zollunion", "Turkisch-Deutsche Wirtschaftskooperation in Rahmen der Zollunion" uluslararası seminerinde sunulmuş bildiri, 2-4 Kasım 1995, İTÜ, İstanbul.
 12. "Formes d'Ouverture et Evolution Technologique: Turquie 1980-1992", Centre de Recherche Economiques, IEDES'te sunulmuş bildiri, Paris-I, Universite de Sorbonne, 10 Şubat 1995, Paris.
 13. "Technological Change in Developing Countries: The Role of University Industry Cooperation", "Utilization of Research Results" uluslararası sempozyum bildiriler kitabı, IDRC, 1991, İskenderiye, Mısır.
 14. "Les Strategies d'Industrialisation et le Commerce Exterieur en Turquie: 1963-1987, "Liberalisation du Commerce Exterieur" uluslararası seminerinde sunulmuş bildiri, Universite de Paris I, Sorbonne, 18-20 Ocak 1990, Paris.

ULUSAL SEMİNERLERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER:

 1. "Türkiye'de Yatırım Politikaları", 26. İktisatçılar Haftası, 25-27 Nisan 2001, İstanbul.
 2. "Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Transfer Sorunu", 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi bildiri özetleri kitabı, TSBD, 1-3 Kasım 1995, Ankara.
 3. "Yeni Rekabet Gücü ve Sanayide Yeniden Yapılanma için Politika Önerileri", 1993 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1, TMMOB, 1993, Ankara.
 4. "Sanayide Yeniden Yapılanma, Teknolojik Gelişmeler ve Firmaların Rekabet Gücü", Cemiyetlerin Hukuksal-Toplumsal ve SİAD'ların Türkiye'nin Genelinde Yeri Önemi ve Çevre, Teknoloji ve Bilimsel İşbirliği Gereksinimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İSİAD, 1992, İstanbul.
 5. "1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde İhracatın Yapısal Gelişimi" 3. İzmir İktisat Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt I, 4-7 Haziran 1992, İzmir.
 6. "Teknoloji Yoğun Mallar Açısından Türk Sanayinin Rekabet Gücü, Gelişme Stratejileri ve Politika Önerileri" 1991 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB, 1991, Ankara.
 7. "Avrupa Topluluğu ile Teknolojik Uyum: Türk Hazır Giyim Sektörü", Birinci Türkiye- AT Sempozyumu, Avrupa Topluluğu, Etüdleri Türk Üniversite Birliği, Marmara Üniversitesi, 22-23 Haziran 1989, İstanbul.
 8. "Türk Hazır Giyim Sektöründe Toplam Faktör Verimliliğindeki Büyüme", Türk Hazır Giyim Sektöründe Teknolojik ve Yapısal Değişim Semineri, Marmara Üniversitesi ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, 26 Aralık 1988, İstanbul.
 9. "Tüketim Fonksiyonları ve Türk Ekonomisine Uyumlulukları" Yöneylem Araştırması XI.Kongresi Bildiriler Kitabı, 1987, İstanbul.
 10. "Teknoloji Üretme Potansiyeli ve Teknoloji Transferi"1987 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Yayın No 127, 1987, Ankara.